Vánoční koledy české

 

Bílé Vánoce

Já sním o vánocích bílých,
vánocích, jaké z dětství znám,
zněly zvonky saní
a každé přání v ten den
splnilo se nám.

Já sním o vánocích bílých,
vánočním stromku zářícím,
světla svíček, jmelí a sníh,
tak byl krásný den o vánocích.

 

 

Bohu čest, sláva nejvyšší

Bohu čest, sláva nejvyšší, aleluja,
rozlíhej se po vší říši. Aleluja, aleluja.
Kristus, syn boží narozen, aleluja,
nastává spásy naší den. Aleluja, aleluja.

 

 

Byla cesta, byla ušlapaná

[: Byla cesta, byla ušlapaná, :]
[: kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
Matka Krsita Pána. :]
[: Postřetla ju tam svatá Alžběta, :]
[: kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá? :]

[: Kráčím sestro, kráčím do kostela, :]
[: poslúchať mše, poslúchať mše,
svatého nešpora. :]

[: Nechoď, sestro, nechoď do kostela, :]
[: povídajú, povídajú,
že porodíš syna. :]

[: Máš ho zrodit na ty slavné hody, :]
[: když zamrznú, když zamrznú
ve studénkách vody. :]

[: A co by to za novina byla, :]
[: kdyby panna, kdyby panna
syna porodila. :]

[: Porodila v ty vánoční hody, :]
[: co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody. :]

[: Není ptáčka, není křepelice, :]
[: samé zimy, samé zimy,
samé metelice. :]

[: Enem jedna voda nezamrzla, :]
kde Maria, kde Maria
pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku
kúpel udělala.

 

 

Česká mše vánoční - Gloria

Sláva budiž Bohu velikému,
pokoj lidu všemu pokornému,
neb se narodil Spasitel,
všeho světa Vykupitel.

Vstaňte rychle pastýřové, srdce věrného,
zanechte stád, pastuškové, srdce dobrého,
pojďte k Betlému, městu svatému,
uvidíte tam světlo nebeské,

Syna Božího v podobě lidské.
To vám zde zvěstujem, nad tím se radujem.
Vstaňte rychle, běžte k Betlému,
k Ježíšku dnes narozenému.

 

 

Dej Bůh štěstí tomu domu

Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu.
Malému děťátku, Kristu jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.
On rozdává štědrovničky,
jablka, hrušky i troníčky.
Za naše zpívání, za koledování,
dej nám Pánbůh své požehnání.

 

 

Den přeslavný

Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel,
radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.
Nového léta vinšujem,
syna neb dceru darujem,
léto mine a pomine,
dobrého vám přejem.

Abysme k vám přes rok přišli
a vás ve zdraví zas našli,
léto mine a pomine,
vás ve zdraví našli.

 

 

Hej, Vánoce

Na Vánoce dlouhý noce,
jsou tam velký chumelice,
hej, hej, koleda

Pacholek v stodole mlátí,
až se celý zimou klátí,
hej, hej, koleda.

Dieuka v stauu šaty pere,
naříká si, že ji zebe,
hej, hej, koleda.

A hospodář s hospodyňou
leží oba pod peřinou,
hej, hej, koleda.

 

 

Hlehle, tamhle v Betlémě

Hlehle, tamhle v Betlémě
svítí se tam, zdá se mně;
nad Betlémem svítí hvězda,
ta jest nám neobyčejná,
co to tam může býti,
musíme to zkusiti.
Dudly, dudly, dudly, dudly,
dudly, dudly, dudly, dy.
Mně se bratři všecko zdá,
že jest dobrá novina;
neb tam všecko poskakuje,
radostí tam všecko žije,
malí, velcí, tam skáčí,
líbezně dudy hučí.
Dudly, dudly, dudly, dudly,
dudly, dudly, dudly, dy.

 

 

Chtíc, aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala,
synáčkovi,
matka, jež ponocovala,
miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné,
Pán jsi a Bůh
přeje ti v lásce celý ráj,
pozemský luh.
Dřímej, to matky žádost je,
holubičko,
v tobě se duše raduje,
ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou,
slávu a čest,
velebí tebe každý tvor,
tisíce hvězd.

Miláčku spi a zmlkněte,
andělové,
před Bohem se mnou klekněte,
národové!
Sestoupil v pravdě boží syn
na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj
národům všem.

 

 

Já bych rád k betlému

Já bych rád k betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma pěknou žežuličku
a taky malou křepeličku,
ty mu odvedu.
Bude žežulička vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
vesele mu bude kukávat:
ku-ku-ku, ku-ku-ku,
zdráv budiž Ježíšku.

Bude křepelička vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
pět peněz mu bude čítávat:
pět peněz, pět peněz,
zdráv budiž v nebi dnes.

 

 

Já malý přicházím

Já malý přicházím
koledovat:
co umím Kristu
prozpěvovat,
že se narodil
v Betlémě v chlívě
chci zvěstovat.
Chudý je, nahý je,
trpí zimu:
kdybych měl, co bych chtěl,
dal bych jemu,
já malý žáček,
plínu i fáček
i peřinu.

Dost málo darujte,
groš nebo zlatý;
budete do smrti
za to vzati
do nebe jistě,
na prvním místě
mezi svatý.

 

 

Jak jsi krásné, neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko,
vprostřed bídy nebožátko!
Před tebe padáme,
dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé údičky,
já zas trochu mlíčka,
by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého;
s ním si můžeš hráti,
libě žertovati.

A co my Ti chudí dáme,
darovati co nemáme.
My Ti zazpíváme,
pěkně zadudáme.

Pastuškové mu zpívají
zvuky dud se rozléhají.
Slavně dudy dují,
všichni prozpěvují.

 

 

My tři králové

My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví přejeme Vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k Vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystupuju
a Nový rok Vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok Vám vinšujem.

 

 

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest,
veselme se,
ten na svět poslán jest,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Člověčenství naše,
veselme se,
ráčil vzít Bůh na se,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

 

 

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
[: Slyšte je pilně a neomylně, :]
rozjímejte.
K němužto andělé s nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
[: jeho vítali, jeho chválili, :]
dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují;
[: že jest narozen, v jeslích položen, :]
oznamují.

 

 

Pásli ovce valaši

Pásli ovce valaši
při betlémské salaši.
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal:
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Vstaňte hore a choďte,
Pána Krista najděte:
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Najdete ho v jesličkách
ovinutého v plenčičkách:
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Anděl zpívá písničku,
pozdravuje matičku.
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Zdrávas, Panno Maria,
Matko Boží spanilá!
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Maria se starala,
kde by plének nabrala.
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Utrhneme z růže květ,
obvineme celý svět
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

(moravská lidová, F. Sušil 1860)

 

 

Pochválen buď Ježíš Kristus

Pochválen buď Ježíš Kristus, milý Matěji!
Až na věky. Kam pospícháš, bratře Onřeji?
Já do Betléma běžím, co se tam děje, nevím;
prosím tebe, vrať se se mnou, něco ti povím.
Naši hoši v noci pásli blízko Betléma.
Velká jasnost o půlnoci jako den byla.
Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
že se narodil spasitel vpravdě zvěděli.

Vzhůru, bratři, kamarádi, rychle vstávejte!
Narodil se nám spasitel v Betlémě, věřte!
Dary rychle chystejte, sestřičkám to oznamte,
ať každá něco nachystá, s námi pospěšte!

 

 

Pojďte chlapci k nám

Pojďte, chlapci, k nám,
koledy vám dám,
po jablíčku, po oříšku,
oblečte se do kožíšku,
budem zpívati,
koledovati.
Když je zima, mráz,
slyším divný hlas,
ptáci v půlnoci zpívají,
pastuškové vytrubují.
Co to nového
neslýchaného.

V oblacích jasný
anděl se vznáší,
divným hlasem prozpěvuje,
všemu lidu oznamuje:
Narodil se nám
spasitel a král!

 

 

Přišel k nám den veselý

Přišel k nám den veselý beze všeho smutku,
narodil se syn boží z čistého životu,
chvalmež my svatú Máří,
jež jest boží mateří, Bohem jest zvolena,
svatým duchem počala, v radosti porodila
Jezu Krista pána.
Porodivši děťátko poče kolébati,
jsůc tak čistá děvice byla Bohu máti,
chvalmež my svatú Máří,
jež jest boží mateří, Bohem jest zvolena,
svatým duchem počala, v radosti porodila
Jezu Krista pána.

 

 

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébat.
Začni Kubo na ty dudy:
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébat.

A ty, Janku, na píšťalku:
dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébat.

A ty, Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébat.

A ty, Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolébat.

 

 

Purpura

Tiše a ochotně, purpura na plotně voní,
stále voní,
nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým.

Snad jenom v podkroví, básníci bláhoví pro ní, slzy roní,
hrany jí odzvoní, rampouchem křišťálovým.

Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.

Tiše a ochotně, purpura na plotně voní,
stále voní,
po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.

 

 

Sem, pastýři

Sem, sem, sem, pastýři,
sem do Betléma brzy,
[: sem, sem pojďte, nemeškejte,
ať vás cesta nemrzí. :]
Co na nás tak voláš,
že nám ani spát nedáš?
[: co anděle, posle z nebe,
copak nám to povídáš? :]

Narodil se jest nám,
v jeslích položen jest tam
[: náš spasitel, vykupitel,
právě o půlnoci dnes. :]

 

 

Slyšte, slyšte pastuškové

Slyšte, slyšte pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové
v této noční hodině
po betlémské krajině.
Andělé tam sestupují,
čest a slávu prozpěvuj
pacholíčku zkroušeně,
jenž si hoví na seně.

Děťátko to Syn je Boží,
od něho je všechno zboží,
a zde leží maličký,
synek chudé matičky.

Pěstoun Josef po Betlémě
hledal nocleh Pánu země;
nikdo neměl místečka
pro tohoto poutníčka.

Tehdy Matka v noční době
zvolila stáj za byt sobě,
v kouteček ten nejnižší
sestoupil Pán nejvyšší.

V jeslích leží pacholátko,
plesej, plesej, blahá Matko,
byť i Betlém neznal tě,
ty zde nejsi v samotě.

Andělů sbor jak své paní
s uctivosti se ti klaní,
nemluvňátko líbají,
radostně je vítají.

Nejsi více chudá žena,
pastýři zde na kolena
před tvým Synem padají,
písně chvály zpívají.

Také od východu z dáli
pospíchají moudří králi,
aby vzdali chválu, čest
tomu, jenž Pán králů jest.

I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
andělské tam zpěvy zní
a sám Pán Bůh bydlí v ní.

U Syna rač, drahá Máti,
laskavě se přimlouvati,
ať svou ruku vztáhne k nám,
laskavě ať žehná nám.

 

 

Stála panenka Maria

Stála panenka Maria, stála panenka
Maria jako růžička červená.
Přišel je k ní anděl Páně,
dal pozdravení té panně.

Andělského pozdravení.
ulekla se hvězda denní.

Nebyla to hvězda jasná,
ale byla panna krásná.

Nelekej se panno čistá,
máš porodit Pána Krista.

Pána Krista porodila,
do jesliček položila.

Kristus Pán, maličké dítě,
panuje po celém světě.

 

 

Syn boží se nám narodil

Syn boží se nám narodil
a nás hříšné vysvobodil.
Vítej, pane, vítej!
Dítě narozené, krásné,
jako slunce čisté, jasné.
Vítej, pane, vítej!

Andělé nám dali radu,
abychom mu vzdali chválu.
Vítej, pane, vítej!

Protož i my se radujme,
s anděly jemu zpívejme.
Vítej, pane, vítej!

 

 

Štědrej večer nastal

[: Štědrej večer nastal, :]
[: koledy přichystal. :]
[: Panímámo vstaňte, :]
[: koledu nám dejte. :]

[: Panímáma vstala, :]
[: koledu nám dala. :]

 

 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám.
Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,
co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.

Narodil se tam synáček, posílá mě k vám,
byste mu koledy dali však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovati.

 

 

Tedy poženem

Tedy poženem, a honem,
až do Betléma pudem,
Poženem, a honem,
až do Betléma pudem.
Ty vezmeš housličky,
já dudy mám,
půjdeme k jesličkám,
zahrajem tam.

 

 

Vánoční

Dříve než ze stromečku opadá jehličí,
lůžko Ti jmelím ozdobím.
Dám fotku do rámečku, olovo zasyčí,
Tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím.

Za Tebe sfouknu svíčku, jablko rozkrojím.
Bude to hvězda nebo kříž?
Tvé jméno na balíčku k ostatním připojím.
To abys nemyslel, že už k nám nepatříš.

Za okny spadla vločka a zvonek cinká,
Ježíšek zavřel očka a tiše spinká,
Josef mu ustlal měkce v krabici od kolekce,
spí tichounce spí.

Kus loje pro sýkorky, na stole cukroví,
od zítřka noci ubývá, mráz cukrem pokryl hory,
panáček hadrový
a jedna židle, jedna židle přebývá.

 

 

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky, koledy.
[: O tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo
děťátko. :]
Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
[: Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samos´ nahé a nic nemáš,
děťátko. :]

Přišli chudí pastouškové,
zpívali jsou chvály nové;
[: vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali
děťátko. :]

 

 

Veselé Vánoce

J. Vomáčka / Z. Borovec
R.: Vánoce, vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce vánoce, vánoce přicházejí
šťastné a veselé.

Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni
a pak, běda, marně hledá kapra pod skříní.
Naše teta peče léta na vánoce vánočku,
nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Jó!

R

Bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.

R

Jednou v roce na vánoce strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá "Neseme vám noviny",
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.

R

A když sní se, co je v míse, televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne v blaženosti své.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do vánoc.

R

 

 

Vondráši, Matóši

Vondráši, Matóši, víš-li, co se stalo?
V Betlémě na seně narodil se náhlo,
ej, ej, ej, ej, v Betlémě,
ej, ej, ej, ej na seně.
Vem dode, přebíraj a do Betléma hybaj.

Dež k Betlemo přindeš, poklonu vzdé králi,
a potom mu zahré, na té staré gajdy.
A až já brymzo spravím, ž je také naščívím,
doneso pár vajeca brymze plné hrnec.

 

 

Z jedné strany chvojka

Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka,
[: pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka :]

Přiletěl k nim anděl, něco jim pověděl,
[: že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl :]


Oni nemeškali, hned tam pospíchali,
[: k Ježíškovi do Betléma, za Pána ho zvali :]


A my hoši malí rádi bychom brali,
[: koledičku na ručičku, kdybyste nám dali :]


Jestli nic nedáte, potom uhlídáte,
[: všechny hrnce vám roztlučem, co v misníku máte :]


A pokličky k tomu, pak utečem domů,
[: protože jste nechtěli dát koledy nikomu :]

 

 

Vánoční koledy latinské

Adeste fideles

Adeste fideles,
laeti triumphantes,
venite, venite in Betlehem.
Natum videte
Regem angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

 

 

Vánoční koledy anglické

Dobrý král Václav
(Good King Wenceslas)

Na Štěpána dobrý král
Václav z okna hledí,
všude kam se podívá,
závěje a ledy.
Svítil měsíc a byl mráz,
pálil jako divý,
a vtom spatří chudáka,
jak tam sbírá dříví.

"Hola, páže," pravil král,
"podívej se honem.
Odkud je ten sedláček,
víš-li něco o něm?"
"Pane můj, ten sedláček
bydlí támhle kdesi
u studánky v chalupě
pod samými lesy."

Přines maso, přines chléb
a pár polen k tomu,
zanesem to ještě dnes
sedláčkovi domů."
A tak šli, král s pážetem,
a tak vyrazili,
i když venku vítr dul
a vyl ze vší síly.

"Pane můj, je hrozná tma
a je hrozná zima.
Sotva jdu, už nemůžu,
strach mě z toho jímá."
"Vkládej nohy do mých stop
a pojď dál, můj hochu!
Za chvíli ti nebude
zima ani trochu."

Vkládal nohy krok co krok
do stop po svém králi,
a kam vkročil svatý král,
tam i sněhy hřály.
Proto, věřte, křesťané,
boháči i páni,
ten, kdo cítí s chudými,
dojde požehnání.

(1853, Anglie, český překlad Pavel Jurkovič)

 

 

Rolničky
(Jingle Bells)

Sláva, už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná...
Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, vánoce a sníh!

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!
Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:
Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.

 

 

Jingle Bells

Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way,
Oh, what fun it is to ride
in a one horse open sleigh. Hey!
Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way,
oh, what fun it is to ride
in a one horse open sleigh.

Dashing through the snow
in a one horse open sleigh,
o'er the fields we go,
laughing all the way.
Bells on bobtails ring,
making spirits bright.
What fun it is to ride and sing
a sleighing song tonight. Oh!

Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way,
oh, what fun it is to ride
in a one horse open sleigh. Hey!
Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way,
oh, what fun it is to ride
in a one horse open sleigh.

(James Pierpont, 1857, USA)

 

 

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.

Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Refrain

We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so bring some out here. Refrain

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

(16. stol., Anglie)

 

 

Vánoční koledy německé

Tichá noc, přesvatá noc
(Stille Nacht)

Tichá noc, svatá noc.
V spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
[: jen Boží láska, ta bdí. :]

Tichá noc, svatá noc,
náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes,
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
[: z lásky se člověkem stal. :]

Tichá noc, svatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria zní,
dík, že hříšník se s důvěrou smí
[: u svaté rodiny hřát. :]

(překlad Václav Renč)

 

Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc.
Co anděl vyprávěl,
přišed s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
Vám je dnes spasitel dán,
Přišel Kristus Pán.

Tichá noc, svatá noc.
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

 

 

Stille Nacht

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
lieb' aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in Deiner Geburt!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
aus des Himmels goldenen Höhn
uns der Gnaden Fülle läßt sehn:
Jesus in Menschengestalt,
Jesus in Menschengestalt.

(text Joseph Mohr, 1816, hudba Franz Xaver Gruber, 1818; Rakousko)

 

 

Silent night

Silent night, holy night,
All is calm, all is bright
Round yon virgin mother and child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace.
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heavely hosts sing alleluia;
Christ the Saviour, is born!
Christ the Saviour, is born!

Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light
Radiant beams from thy holy face,
With the dwan of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth.
Jesus, Lord, at thy birth.

© iveta kulhavá (webdesign, celková koncepce a obsah stránek), eva kautzká (kód) / mapa stránek / kontakt